فلسفه کئامگ

فلسفه مجله کئامگ Keamag 

فلسفه شکل گیری مجله Keamag مبتنی بر گردآوری اخبار و اطلاعات حوزه تکنولوژی ، صنعت و فن آوری های نوین و کسب و کار است.

 ما تمام تلاش خود را بر این امر مبذول میداریم تا از بهترین منابع، محتوای این حوزه را گردآوری نموده و با ذکر منبع در اختیار علاقه مندان بی شمار این موضوعات قرار دهیم، و همچنین در مواردی محتوای متنی از مشاهدات و تجربیات خود در این حوزه ها تهیه نماییم و در اختیارتان قرار دهیم.

بی شک پیمودن این مسیر دشوار بسیار سخت است و بدون همراهی و مشارکت شما در گردآوری مطالب و تصحیح خطاهای تیم ما میسر نمی باشد. اما امیدواریم با کمک مستمر شما عزیزان و تیم هیأت تحریریه سایت به یکی از مراجع معتبر این حوزه مبدل گردیم.